Encyklopédia metrologie

Prevody merných jednostiek


 
 Dĺžka  
 Obsah  
 Rovinný uhol  
 Objem 
 Čas  
 Hmotnosť  
 Špecifická hmotnosť  
 Hmotnostný prietok  
 Hustota  
 Tlak 
 Sila 
 Práca 
 Špecifická energia  
 Výkon 
 Rýchlosť  
 Kinematická viskozita 
 Dynamická viskozita 
 Prietok 
 
Termika Tepelná vodivosť 
Špecifická tepelná kapacita  
Koeficient prestupu tepla  
Koeficient sálania 
Telota  

 

Elektromagnetizmus Elektrický prúd 
Napätie 
Odpor 
Magnetický tok 
Magnetická indukcia 
Intenzita magnetického poľa  

 

Fotometria Svietivosť 
Jas 
Osvetlenie 
 
Dozimetria ionizujúceho žiarenia Zdroj 
Šírenie 
Detekcia 
 
InformatikaDátova kapacita  
Dátovy prenos 
   

Násobky a diely Konštanty Veľké čísla Rímske číslice